Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά από επικοινωνία με αρκετούς από εσάς δημοσιεύω ένα Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος επικαιροποιημένο ως προς :

1. Την προσθήκη της πανδημίας ως αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης

2. Την διάρκεια ( 3 έως 4 μήνες)

3. Την δυνατότητα μεικτής υλοποίησης ( δια ζώσης και εξ αποστάσεως) 

( στην ενότητα εκπαιδευτικό υλικό με χρονολογία δημοσίευσης το 2017 υπάρχει  αναρτημένο σχέδιο υποβολής με τίτλο 

''ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ''

 

αρχείο λήψης

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ - ΠΑΝΔΗΜΙΕΣ

(Κατά το σχεδιασμό, λαμβάνονται υπόψη οι βασικές αρχές που διέπουν την υλοποίηση τους)

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ :
Α.ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ- ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
(Ποιες διαστάσεις του θέματος θα προσεγγίσετε, έως 100 λέξεις) :
Το κύριο θέμα του προγράμματος είναι να γνωρίσουν οι μαθητές το φαινόμενο των κλιματικών αλλαγών, τις διαστάσεις του τόσο σε τοπικό , όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, να προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά του φαινομένου, να ενημερωθούν από ειδικούς επιστήμονες για τις κλιματικές αλλαγές και τον ρόλο του ανθρώπου σε αυτές.
Σκοπός μας είναι να κατανοήσουν οι μαθητές ότι η επίδραση της ανθρώπινης δραστηριότητας μπορεί να προκαλέσει μεταβολές στο φυσικό περιβάλλον, ώστε να απειλείται  η ίδια η ανθρώπινη επιβίωση αν δεν εφαρμοστούν μέτρα σε τοπικό , ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο.
Τέλος  να προσεγγίσουν τα ζητήματα του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα την κλιματική αλλαγή από την οπτική γωνία της παγκόσμιας τρωτότητας που κατά κύριο λόγο οφείλεται στην υπερ-εκμετάλλευση της Φύσης από τον άνθρωπο.

Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (τι επιδιώκετε να μάθουν, έως 100 λέξεις )
images
Οι μαθητές καλούνται να μάθουν ( ενδεικτικά)
τις αιτίες που δημιουργούν τις κλιματικές αλλαγές
πως αυτές επιδρούν στην ζωή στον πλανήτη
πως συνδέονται με την απώλεια της βιοπικοιλότητας 
και την εμφάνιση ασθενειών  
να μάθουν για το φαινόμενο του θερμοκηπίου 
να γνωρίσουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
να γνωρίσουν της συμβολή αυτών των μορφών ενέργειας στη μείωση της έκτασης του φαινομένου του θερμοκηπίου
να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον γενικότερα
να αλλάξουν στάσεις και συμπεριφορές ως καταναλωτές για την προστασία του περιβάλλοντος
να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση ( βιώσιμη ποιότητα ζωής)
να αναλάβουν δράση για την επίλυση προβλημάτων
να αποκτήσουν κριτική και συστημική αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων
να προσεγγίσουν ο ένας τον άλλον, να μάθουν να δουλεύουν ομαδικά και συνεργατικά
να εξασκηθούν στην βιβλιογραφική έρευνα, στην έρευνα στο διαδίκτυο αλλά και σε πρωτογενείς πηγές
να αναπτύξουν δεξιότητες ( παρατήρηση, , έρευνα, καταγραφή, ανάλυση στοιχείων)
να οργανώνουν και να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους
να αυτοαξιολογούνται και
να αναστοχάζονται
Γ.  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : (έως 100 λέξεις)

Η μεθοδολογία μας βασίζεται στις αρχές της μεθόδου Project.
Λόγω της πανδημίας
θα αξιοποιηθούν οι Νέες Τεχνολογίες και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Δ.ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ:

3 μήνες ( υποχρεωτικά) έως 10 ημέρες πριν τις εξετάσεις.
Μήνας έναρξης:
Από Νοέμβριο έως Φεβρουάριο

Ε. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-– ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

Οι επισκέψεις θα εξαρτηθούν από την πορεία της πανδημίας
Αριθμός προβλεπόμενων επισκέψεων ................
1)  Ενδεικτικά ( ΚΠΕ που έχει αντίστοιχο πρόγραμμα)  π.χ.
ΚΠΕ Στυλίδας
ΚΠΕ Βάμου
Επιστημονικοί φορείς:
1)ΕΛΚΕΘΕ
2)  ΚΑΠΕ ( Κέντρο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας)

ΣΤ.ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ( ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ)

Γεωγραφία, Πληροφορική, Γλώσσα, Ξένες γλώσσες, Μαθηματικά, Φυσική , Βιολογία , Καλλιτεχνικά μαθήματα, Πληροφορική 

Ε. ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

(10- 12 ΔΙΩΡΑ). Η χρονική εξέλιξη του προγράμματος (διερεύνηση θέματος, επεξεργασία, υλοποίηση δράσεων, επισκέψεων, παρουσίαση κλπ)

1ος μήνας :
Ενημέρωση των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας για το περιεχόμενο και την αξία υλοποίησης περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων Επιλογή αμιγούς τμήματος για την δημιουργία Περιβαλλοντικής Ομάδας. Επιλογή του θέματος, ανάλυση του περιεχομένου και καθορισμός του τίτλου και των στόχων του.
Καθορισμός των ομάδων εργασίας, επιμερισμός αρμοδιοτήτων, χρονοδιάγραμμα εργασιών
(δυνατότατη υλοποίησης και εξ αποστάσεως) 
Ευαισθητοποίηση- έρευνα σε εφημερίδες – περιοδικά και διαδίκτυο άρθρα και φωτογραφίες που αναφέρονται στις κλιματικές αλλαγές και τις συνέπειές τους
Παρακολούθηση σχετικού documentaire ( πχ Έξι βαθμοί , Μια ενοχλητική αλήθεια κλπ και στην πλατφόρμα WEBEX με διαμοιρασμό εικόνας και σχολιασμό στο chat. Αποσαφήνιση εννοιών με ένα εργαστήριο με την μέθοδο του World Café ( μπορεί να γίνει και σε ανοιχτό χώρο ή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κλπ). 

2ος μήνας

Βιβλιογραφική και διαδικτυακή έρευνα  για το φαινόμενο του θερμοκηπίου
Ενημέρωση από τους καθηγητές ειδικότητας ΠΕ 4 
Καλούμε ειδικούς επιστήμονες για ενημέρωση  μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας ( εξ αποστάσεως) .
( REAL SCIENCE , 100mentors)  
 Μαθαίνουμε να υπολογίζουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα
( ψηφιακές εφαρμογές)http://ecological--footprint.blogspot.com/2012/01/blog-post.htm
Πειράματα προσομοίωσης εκτίμησης περιβάλλοντος ( συνεργασία με τους καθηγητές Σχολείου μας)
Συμμετοχή στην δράση της ΔΔΕ Γ Αθήνας :  « Κλιματική αλλαγή; Γίνε μέρος της λύσης. Είναι στο χέρι σου »
3ος μήνας
Κλίμα και ενέργεια: πόσο επιταχύνει την κλιματική αλλαγή;
Το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής στα τροφοχιλιόμετρα και η επιβάρυνση στο περιβάλλον.
Κλίμα, καταναλωτικές συνήθειες και απορρίμματα 
Ενημερωνόμαστε για  τα ισχύοντα με την ανακύκλωση στο Δήμο μας.
Αναζητούμε  την πορεία των ανακυκλώσιμων υλικών (μπαταρίες, χαρτί, γυαλί, ηλ συσκευές κλπ)
Υπεύθυνη κατανάλωση- Επανάχρηση, Μείωση, Επισκευή, Ανακύκλωση 
Για να γίνουν αυτά θα έρθουν σε επαφή με τηλεφωνικές επικοινωνίες με  υπαλλήλους του Δήμου ή το Δήμαρχο)
4ος μήνας     

( Εφόσον οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέψουν) 
Μια συμβολική δεντροφύτευση με βελανιδιές ή σπόρους βελανιδιάς (φυτρώνουν παντού, καίγονται πιο δύσκολα)/ land art με ξερά φύλλα, κλαδιά, πέτρες. Ένα περιβαλλοντικό μονοπάτι για να διαπιστώσουν καταστροφές από την ρύπανση και την όξινη βροχή.
Επίσκεψη στο ΚΑΠΕ ( Κέντρο Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) 
Εργασία και  συγκέντρωση και επεξεργασία των πληροφοριών που είχαν οι μαθητές κατά την επίσκεψη
Αλληλοενημέρωση των ομάδων Σύνθεση διαμόρφωση των τελικών συμπερασμάτων
Προβολή και δημοσιοποίηση των τελικών συμπερασμάτων τόσο στη σχολική κοινότητα στην τοπική κοινωνία ( μέσω διαδικτύου)
 Αξιολόγηση του προγράμματος – Μελλοντική αξιοποίηση συμπερασμάτων