ΜΝΗΜΟΝIΟ ΕΝΕΡΓΕIΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

  

αρχείο λήψης