Επιμορφωτικό Σεμινάριο του Διεθνούς Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευςης
«Οικολογικά Σχολεία», με τίτλο : «Οικολογικά Σχολεία : Ενα πρόγραμμα πλαίσιο για την ενδυνάμωση των Σχολικών μονάδων με στόχο το μετασχθματισμό τους σε αειφόρους οργανισμούς, μέσω της μείωσης των παραγόντων που επιτείνουν την κλιματιική  αλλαγή».

Το έγγραφο:2860_08_02_2019_OIKOLOGIKA_SCHOOLS_signed__1_

αρχείο λήψης