ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

 

(Κατά το σχεδιασμό, λαμβάνονται υπόψη οι βασικές αρχές που διέπουν την υλοποίηση τους)

 

ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ :

 

Α.ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ- ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

(ποιες διαστάσεις του θέματος θα προσεγγίσετε, έως 100 λέξεις) :

 

Το κύριο θέμα του προγράμματος είναι να γνωρίσουν οι μαθητές το φαινόμενο των κλιματικών αλλαγών, τις διαστάσεις του τόσο σε τοπικό , όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, να προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά του φαινομένου, να ενημερωθούν από ειδικούς επιστήμονες για τις κλιματικές αλλαγές και τον ρόλο του ανθρώπου σε αυτές.

Σκοπός μας είναι να κατανοήσουν οι μαθητές ότι η επίδραση της ανθρώπινης δραστηριότητας μπορεί να προκαλέσει μεταβολές στο φυσικό περιβάλλον, ώστε να απειλείται  η ίδια η ανθρώπινη επιβίωση αν δεν εφαρμοστούν μέτρα σε τοπικό , ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο.

 

 

images (2)

Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (τι επιδιώκετε να μάθουν, έως 100 λέξεις )

Οι μαθητές καλούνται να μάθουν ( ενδεικτικά)

 • τις αιτίες που δημιουργούν τις κλιματικές αλλαγές
 • πως αυτές επιδρούν στην ζωή τους
 • να μάθουν για το φαινόμενο του θερμοκηπίου
 • να γνωρίσουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 • να γνωρίσουν της συμβολή αυτών των μορφών ενέργειας στη μείωση της έκτασης του φαινομένου του θερμοκηπίου
 • να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον γενικότερα
 • να αλλάξουν στάσεις και συμπεριφορές ως καταναλωτές για την προστασία του περιβάλλοντος
 • να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση ( βιώσιμη ποιότητα ζωής)
 • να αναλάβουν δράση για την επίλυση προβλημάτων
 • να αποκτήσουν κριτική και συστημική αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων
 • να προσεγγίσουν ο ένας τον άλλον, να μάθουν να δουλεύουν ομαδικά και συνεργατικά
 • να εξασκηθούν στην βιβλιογραφική έρευνα, στην έρευνα στο διαδίκτυο αλλά και σε πρωτογενείς πηγές
 • να αναπτύξουν δεξιότητες ( παρατήρηση, , έρευνα, καταγραφή, ανάλυση στοιχείων)
 • να οργανώνουν και να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους
 • να αυτοαξιολογούνται και
 • να αναστοχάζονται

 

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : (έως 100 λέξεις)

 

Η μεθοδολογία μας βασίζεται στις αρχές της μεθόδου Project

 

 

Δ.ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ:

 

 

           5 μήνες ( υποχρεωτικά) έως 7

 

 

Ε. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-– ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

 

Αριθμός προβλεπόμενων επισκέψεων ................

 

1)  Ενδεικτικά ( ΚΠΕ που έχει αντίστοιχο πρόγραμμα)  π.χ.ΚΠΕ Στυλίδας ή ΕΛΚΕΘΕ

2)  ΚΑΠΕ ( Κέντρο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας)

 

ΣΤ.ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ( ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ)

 

Γεωγραφία, Πληροφορική, Γλώσσα, Ξένες γλώσσες, Μαθηματικά, Φυσική , Βιολογία , Καλλιτεχνικά μαθήματα

 

Ε. ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

(20- 25 ΔΙΩΡΑ). Η χρονική εξέλιξη του προγράμματος (διερεύνηση θέματος, επεξεργασία, υλοποίηση δράσεων, επισκέψεων, παρουσίαση κλπ)

 

1ος μήνας :

 Ενημέρωση των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας για το περιεχόμενο και την αξία υλοποίησης περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων Συγκρότηση της Περιβαλλοντικής Ομάδας Επιλογή του θέματος, ανάλυση του περιεχομένου και καθορισμός του τίτλου και των στόχων του. Καθορισμός των ομάδων εργασίας, επιμερισμός αρμοδιοτήτων, χρονοδιάγραμμα εργασιών

2ος μήνας:

Ευαισθητοποίηση- έρευνα σε εφημερίδες – περιοδικά και διαδίκτυο άρθρα και φωτογραφίες που αναφέρονται στις κλιματικές αλλαγές και τις συνέπειές τους

Παρακολούθηση σχετικού documentaire ( πχ Εξι βαθμοί , Μια ενοχλητική αλήθεια κλπ Αποσαφήνιση εννοιών με ένα εργαστήριο με την μέθοδο του World Cafe

3ος μήνας

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΉ ΕΡΕΥΝΑ για το φαινόμενο του θερμοκηπίου

Ενημέρωση από καθηγητές ειδικότητας ΠΕ 4 ή επίσκεψη άλλου ειδικού στο Σχολείο Μαθαίνουμε να υπολογίζουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα

Πειράματα προσομοίωσης εκτίμησης περιβάλλοντος ( συνεργασία με τους καθηγητές Σχολείου μας)

Αναλαμβάνουμε δράση σε ατομικό , οικογενειακό και σχολικό επίπεδο για την μείωση του θερμοκηπίου

4ος μήνας

Πρόσκληση ειδικού στο Σχολείο ( ενημέρωση για ανακύκλωση )

Κάνουμε καταγραφή με την μέθοδο της μελέτης πεδίου των οικιακών μας απορριμάτ ώστε να εκτιμήσουμε την ποσότητα και το είδος των οικιακών μας απορριμμάτων.Οι μ

 καταγράψουν τον όγκο και το είδος των σκουπιδιών που παράγονται σε καθημερινή βάση τους. Θα διερευνήσουν αν αυτό ισχύει και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ή του κόσμου κα προσπαθήσουν να δώσουν απαντήσεις με τι είδους καταναλωτικές συνήθειες σχετίζεται το Θα αναζητήσουν πληροφορίες για το τι ισχυει σχετικά με την αποκομιδή των σκουπιδιών σ και στην Ευρώπη

Θα εξετάσουν τα ισχύοντα με την ανακύκλωση στο Δήμο σας και να εντοπίσουν τυχόν στην αποκομιδή ή τους κάδους των ανακυκλώσιμων υλικών.

Θα εξετάσουν την πορεία των ανακυκλώσιμων υλικών (μπαταρίες, χαρτί, γυαλί, ηνσυσκευές κλπ)

Για να γίνουν αυτά θα έρθουν σε επαφή με επισκέψεις και θα πάρουν συνεντεύξ υπαλλήλους του Δήμου ή το Δήμαρχο)

5ος μήνας

Επίσκεψη στο ΚΑΠΕ ( Κέντρο Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) 

Εργασία και  συγκέντρωση και επεξεργασία των πληροφοριών που είχαν οι μαθητές κατά την επίσκεψη

. Αλληλοενημέρωση των ομάδων Σύνθεση διαμόρφωση των τελικών συμπερασμάτων

 Προβολή και δημοσιοποίηση των τελικών συμπερασμάτων τόσο στη σχολική κοινότητ στην τοπική κοινωνία

 Αξιολόγηση του προγράμματος – Μελλοντική αξιοποίηση συμπερασμάτων

Ζ. ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ:

Θα επιδιώξουμε

Να εξασφαλιστεί δημοσιότητα και συμμετοχή φορέων ώστε να είναι ουσιαστικός ο τρόπος διάχυσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τα συμπεράσματα που βγήκαν από το πρόγραμμα και τις πιθανές προτάσεις.

Να συμμετέχει όλη η ομάδα και να παρουσιαστεί το πρόγραμμα από όλους τους τους μαθητές.