Υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2014-2015

Σύμφωνα με το έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. 167127/Γ7/15-10-2014 της Διεύθυνσης ΣΕΠΕΔ του ΥΠΑΙΘ καλούνται οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στη Διεύθυνση Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας και ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2014-2015  να συμπληρώσουν το έντυπο που περιλαμβάνεται  στην εγκύκλιο  έως τις 24-10-2014. 

Προσοχή: Για την έγκριση του προγράμματος  να υποβληθεί  και αντίγραφο της πράξης του συλλόγου διδασκόντων.

Για τις ειδικότητες ΠΕ02 ,ΠΕ03 και ΠΕ 04 δεν προβλέπεται συμπλήρωση ωραρίου αλλά υπερωριακή αποζημίωση .

Στην περίπτωση που υπάρχουν απορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο grafeioperivalgath@gmail.com .

logotypo