ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΟ ΚΠΕ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ.
Η Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας προέβη σήμερα - 11/08/2014 - στην ακόλουθη ανακοίνωση προκειμένου να πληρωθούν οι κενές θέσεις (2) στο ΚΠΕ Κρεστένων:

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Πάτρα, 11-08-2014
Αριθ. Πρωτ. Φ. 22.4/6824

ΘΕΜΑ :

________

«Πλήρωση κενούμενων θέσεων στα ΚΠΕ Θέρμου – Μεσολογγίου και ΚΠΕ Κρεστένων»
ΣΧΕΤ.: 1.Το άρθρο 5 παρ. 5 της με αριθμ. πρωτ. 83691/Γ7/22-07-2011 Υ.Α. με θέμα «Διαδικασίες Στελέχωσης και Καθήκοντα των Εκπαιδευτικών στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)
2. Τα άρθρα 2 & 3 της με αριθμ. πρωτ. 83691/Γ7/22-07-2011 Υ.Α. με θέμα «Διαδικασίες Στελέχωσης και Καθήκοντα των Εκπαιδευτικών στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) (Ανακοινοποίηση στο ορθό, 2-8-2011) (ΑΔΑ:4ΑΣΦ9-6ΛΟ)
3. Το υπ΄αριθμ. Φ22.4/5667/25-06-2014 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Πλήρωση κενούμενων θέσεων στα ΚΠΕ Θέρμου – Μεσολογγίου και ΚΠΕ Κρεστένων».
4. Τη μη εκδήλωση ενδιαφέροντος στην παραπάνω υπό στοιχείο 3 πρόσκληση.

Και λαμβάνοντας υπόψη:
α) την εξάντληση των αξιολογικών πινάκων των εκπαιδευτικών ΠΕ & ΔΕ της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ & ΔΕ Δυτικής Ελλάδας για τη στελέχωση των ΚΠΕ Μεσολογγίου-Θέρμου (με έδρα το Μεσολόγγι) και ΚΠΕ Κρεστένων (με έδρα τα Κρέστενα),
β) την ανάγκη πλήρωσης δύο (2) κενούμενων θέσεων μελών Π.Ο. στο ΚΠΕ Κρεστένων,
γ) την ανάγκη πλήρωσης τεσσάρων (4) κενούμενων θέσεων μελών Π.Ο. στο ΚΠΕ Μεσολογγίου- Θέρμου καθώς και δ) την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των ΚΠΕ

Καλούμε
τους εκπαιδευτικούς Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι εξ΄ολοκλήρου πλεονάζουν, εφόσον ενδιαφέρονται, να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται από τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα μέχρι την Δευτέρα 25-08-2014 μέσω των Δ/νσεων Εκπ/σης που υπηρετούν, προκειμένου να γίνει η κάλυψη των ανωτέρω κενούμενων θέσεων.
Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων οι Δ/νσεις Εκπ/σης οφείλουν να διαβιβάσουν συγκεντρωτικά τις υποβληθείσες αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών στην Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας μέχρι την Τρίτη 26-08-2014 και ώρα 12:00 π.μ.
Η θητεία των εκπαιδευτικών ορίζεται για ένα σχολικό έτος, από 01-09-2014 έως 31-08-2015 σύμφωνα με την ανωτέρω Υ.Α 83691/Γ7/22-07-2011 περί στελέχωσης των ΚΠΕ.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας
Παναγιωτόπουλος Γεώργιος